Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

Dyrehold i boligselskap – hva kan
boligselskapet bestemme?

 

Dyrehold er et relativt eksplosivt tema i boligselskap. Påstander og
følelser er like sterke på begge sider og gjerne krydret med noen
misoppfatninger. Noen mener det er internasjonalt anerkjent som en
menneskerett å ha dyr, og slik at boligselskapets mening og regler
rundt dette er ubetydelige. Andre mener at dyr ikke kan tillates uten at
søkeren har særskilte grunner til det, og at boligselskapets regler er
suverene.

Sannheten ligger et sted mellom disse ytterpunktene. Et boligselskap kan
langt på vei selv bestemme hvordan dyrehold skal både tillates og videre
reguleres, men som alltid finnes det unntak og omstendigheter som det må
tas hensyn til.

Det rettslige utgangspunkt
Lovens utgangspunkt er at dyrehold er tillatt uten etter nærmere vilkår.
Boligselskapet kan likevel forby/regulere dyrehold i vedtektene eller
ordensreglene. Har boligselskapet forbudt dyrehold, kan imidlertid brukeren
av seksjonen likevel holde dyr dersom
1. Gode grunner taler for det
OG
2. Dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen

Dette betyr altså at et boligselskap står fritt til å vedta forbud mot/vilkår for
dyrehold, men at selv i et tilfelle av forbud må søknad om dette tillates hvis
søkeren har både gode grunner og at det ikke er til ulempe for øvrige
beboere. Med «gode grunner» menes i dette tilfellet nærmere
dokumenterte psykiske og/eller fysiske behov som dyreholdet avhjelper. I
samme grad må en evt ulempe for naboer begrunnes i reelle forhold.

Det er grunn til å understreke at disse vilkårene kun følger av loven når
boligselskapet praktiserer forbud. Disse vilkårene gjelder altså ikke
generelt, og dersom boligselskapet ikke har særlige regler om dyrehold er
utgangpunktet at det er fritt fram for anskaffelse.

En eier som har fått avslag på søknad om dyrehold fra styret kan bringe
saken inn for avgjørelse i generalforsamlingen og eventuelt videre til
behandling i domstolene. Styret kan på sin side ikke tvinge eier til å fjerne
dyret uten en rettskraftig dom, alternativt gi eieren pålegg om salg av
boligen.

Dyr som skaper urimelig plage eller sjenanse kan fanges av
alminnelige bestemmelser
Eiere som holder dyr må i alle tilfeller sørge for et ansvarlig dyrehold. Dette
har sitt rettslige utgangspunkt i lovens generelle regel om at ens bruk av
bolig og fellesarealer generelt ikke må være til unødig ulempe eller
sjenanse. Viser det seg at dyret påfører en ulempe eller er til unødvendig
sjenanse for de øvrige beboerne, kan styret gjøre dette gjeldende overfor
eieren og be om at nødvendige grep blir tatt for å stanse den aktuelle
sjenansen. I ytterste konsekvens kan en vesentlig og vedvarende sjenanse
føre til at dyreholdet kan kreves avsluttet.

For å benytte denne generelle bestemmelsen om sjenanse må styret kunne
vise til konkrete forhold som skadeverk, bråk, luktproblemer eller uansvarlig
dyrehold fra eier. Alminnelig sjenanse er ikke nok,- f.eks. holder det ikke at
en beboer sier at han/hun ikke liker dyr og gjerne skulle sett naboens
hund/katt fjernet kun av den grunn.

Unntak for «innedyr»
Særlig når det gjelder katter er problemstillingene gjerne mer utfordrende
enn for f.eks. hunder. Dette ettersom det er vanskelig å kontrollere hvor
kattene ferdes, og videre om det faktisk handler om en katt som i det hele
tatt bor i boligselskapet.

I motsetning til f.eks. hunder kan imidlertid katter,- i likhet med forskjellige
burdyr, reptiler og det som holdes i akvarium,- bli et utelukkende innendørs
anliggende. Spørsmålet om også såkalte «innekatter» kan forbys har blitt
vurdert av domstolene, og i en sentral dom fra Høyesterett fra 1993 ble det
fastslått at forbud mot dyrehold er fullt ut lovlig men ikke i slik utstrekning at
det rammer dyr som kun oppholder seg inne i eierens egen bolig (forutsatt
at det ikke påfører øvrige beboere noen form for sjenanse).
Innekatt og andre dyr som utelukkende holdes inne i eierens leilighet kan
derfor ikke nektes kun med bakgrunn i et forbud mot dyrehold i vedtektene.

Oppsummert
Boligselskapet kan tillate dyrehold med eller uten nærmere
retningslinjer/vilkår for anskaffelse, eller be generalforsamling/årsmøte forby
dette med unntak for de tilfeller loven sier at likevel må godkjennes. Nye
bestemmelser om dyrehold kan ikke få den virkning at allerede «lovlig»
anskaffede dyr i boligselskapet må fjernes, og ethvert forhold som skaper
en urimelig ulempe eller sjenanse for andre kan kreves rettet/stanset.