Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Åsheim Borettslag

 

Mandag 29.04.2024 kl. 18:00 – Styrekontoret, Rugdevegen 29 A .

Konstituering

Valg av møteleder

Vedtak:

Valgt ble: Johan Børge Sylte

Valg av sekretær

Vedtak:

Valgt ble: Stine Kaarsberg Skjærvø

Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble: Latifa Nasser

Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter

Vedtak:

Antall andelseiere med stemmerett: 37

Antall fullmakter: 2

Totalt stemmeberettigede: 39

Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen

Vedtak:

Bemerkninger til innkallingen: Ingen

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Årsoppgjør for 2023

Godkjennelse av regnskap

Vedtak:

Regnskapet ble godkjent.

Disponering av resultat

Vedtak:

Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

Revisjonsberetning

Vedtak:

Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

Styrets årsmelding for 2023

Vedtak:

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

Godtgjørelse til styret for perioden 2023-2024

Vedtak:

Styrehonorar for perioden ble fastsatt til totalt kr: 325000,-

Valg

Styreleder for 2 år, ved særskilt valg

På valg: Johan Børge Sylte

Vedtak:

Valgt som styreleder for 2 år ble:

Johan Henry Eide

2 styremedlemmer for 2 år

På valg: Stine Kaarsberg Skjærvø og Bjørn Arvid Mjøsund

Vedtak:

Valgt som styremedlemmer for 2 år ble:

Tom Aune og Helene Linmo Valgt som styremedlem for 1 år:

Kim Myhre Sterten.

3 Varamedlemmer for 1 år

På valg: Latifa Nasser, Helen Linmo og Kim Sterten

Vedtak:

Valgt som varamedlemmer for 1 år ble:

Latifa Nasser, Rune M. Schevik og Linda Eriksen

Valgkomite for 1 år

På valg: Geir Børmark, John Olav Johansen og Camilla V. Aspen Røstum

Vedtak:

Valgt som valgkomite for 1 år ble:

Tina Romero, Hege Forfot og Marcelo Eduardo C. Vidal

3 delegert m/varamedlem til TOBBs generalforsamling

På valg: Johan B. Sylte, Bjørn Mjøsund og Tone Frandsen Jevnaker.

Vara: Helene Linmo

Vedtak:

Valgt som delegert til TOBBs generalforsamling ble:

Johan H. Eide, Tom Aune og Tone Frandsen Jevnaker

Valgt som vara for delegert til TOBBs generalforsamling ble:

Helene Linmo

Protokoll for Åsheim Borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder Johan Børge Sylte (sign.) 02.05.2024
Sekretær Stine Skjærvø (sign.) 02.05.2024
Protokollvitne Johan Børge Sylte (sign.) 02.05.2024
Protokollvitne Latifa Nasser (sign.) 02.05.2024