Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

Protokoll Fra ordinær generalforsamling i Åsheim Borettslag

Onsdag 04.05.2022 kl. 18:00 – Styrekontoret, Rugdevegen 29 A. 1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder Vedtak:

Valgt ble: Johan Børge Sylte

1.2 Valg av sekretær Vedtak:

Valgt ble: Tom Aune

1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble: Latifa Nasser

1.4 Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter Vedtak:

Antall andelseiere med stemmerett: 31 Antall fullmakter: 1
Totalt stemmeberettigede: 32

1.5 Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen Vedtak:

Bemerkninger til innkallingen: Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Årsoppgjør for 2021

2.1 Godkjennelse av regnskap Vedtak:

Regnskapet ble godkjent.

2.

Protokoll fra generalforsamling 2022 – Åsheim Borettslag.

Side 1/5

2.2 Disponering av resultat Vedtak:

Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

2.3 Revisjonsberetning Vedtak:

Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

3. Vedtak:

Styrets årsmelding for 2021

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret for perioden 2021-2022

Vedtak:

Styrehonorar for perioden 2021-2022 ble fastsatt til kr: 295.000,-.

5.

Saker fra styret/andelseierne
5.1 Vedr. parkeringsbestemmelsene i borettslaget

Innmeldt sak fra Tore Bjørgan:
Det viser seg at en del beboere er lite lojale med regler og vedtekter i Åsheim BL, og utnytter bla. parkeringsbestemmelsene til det fulle. Hver andelseier disponerer faktisk fire faste plasser og seks gjesteplasser. Noen vites med sikkerhet å leie ut plasser til personer som ikke har tilknytning til Åsheim BL. Dette medfører enkelte dager/kvelder at besøkende ikke finner parkeringsplass.

Vedtak:

Generalforsamlingen går inn for å videreføre dagens ordning men med endring at alle motorvogner skal være registrert, også de som parkeres i garasjeanleggene (egen bil skal være registrert).

Protokoll fra generalforsamling 2022 – Åsheim Borettslag.

Side 2/5

5.2 Parkering av bobiler i borettslaget

Styret foreslår å endre husordensreglene vedr. parkering av bobiler i borettslaget.

Husordensreglenes punkt «Parkering og kjøring i borettslaget», 3 avsnitt foreslås endre fra:
For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje eller egen parkeringsplass kun benytte disse. Respekter skiltingen i området. Parkering utenom de oppmerkede plassene er ikke tillatt og kan medføre borttauing. Det er ikke tillatt å parkere motorkjøretøy (lastebiler, uregistrerte biler, motorsykler, mopeder, ATV m.m.) og campingvogner/tilhengere på borettslagets parkeringsplasser (unntatt på egen tildelt parkeringsplass).

Endres til:
For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje eller egen parkeringsplass kun benytte disse. Respekter skiltingen i området. Parkering utenom de oppmerkede plassene er ikke tillatt og kan medføre borttauing. Parkering av bobiler er kun tillatt etter henvendelse og tillatelse fra styret i borettslaget, og på angitte plasser ved Bekkasinvegen. Det er ikke tillatt å parkere motorkjøretøy (lastebiler, uregistrerte biler, motorsykler, mopeder, ATV m.m.) og campingvogner/tilhengere og bobiler (som har sengeplass) på borettslagets parkeringsplasser (unntatt på egen tildelt parkeringsplass).

Vedtak:

Forslaget om endring av husordensreglene ble vedtatt.

6. Valg
6.1 Styreleder for 2 år, ved særskilt valg

På valg: Johan Børge Sylte

Vedtak:

Valgt som styreleder for 2 år ble: Johan Børge Sylte

6.2 2 styremedlemmer for 2 år

På valg: Tom Aune og Bjørn Arvid Mjøsund

Vedtak:

Valgt som styremedlemmer for 2 år ble: Bjørn Arvid Mjøsund og Stine Skjervø.

6.3 3 varamedlemmer for 1 år

På valg: Rune Eilertsen, Latifa Nasser og Stine Skjærvø

Vedtak:

Valgt som varamedlemmer for 1 år ble: Latifa Nasser, Kim Myhre Sterten og Helene Linmo

Protokoll fra generalforsamling 2022 – Åsheim Borettslag.

Side 3/5

6.4 Valgkomite for 1 år

På valg: Geir Børmark, John Olav Johansen og Camilla V. Røstum

Vedtak:

Valgt som valgkomite for 1 år ble: John Olav Johansen, Camilla Røstum og Geir Børmark.

Protokoll fra generalforsamling 2022 – Åsheim Borettslag.

Side 4/5

6.5 3 delegert m/varamedlem til TOBBs generalforsamling

På valg: Johan B. Sylte, Bjørn A. Mjøsund og Ann Jeanette Westrum. Vara: Tone Frandsen Jevnaker

Vedtak:

Valgt som delegert til TOBBs generalforsamling ble: Johan Børge Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund og Ann Jeanette Westrum.

Valgt som vara for delegert til TOBBs generalforsamling ble: Tone Frandsen Jevnaker.

Protokoll fra generalforsamling 2022 – Åsheim Borettslag.

Side 5/5

Protokoll for Åsheim Borettslag Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder Sekretær Protokollvitne

Johan Børge Sylte (sign.) Tom Aune (sign.)
Latifa Nasser (sign.)

05.05.2022 04.05.2022 05.05.2022