Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 22.10.2020

J.nr.: 2020055232

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 21.10.2020

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker, Stine Skjærvø, Latifa Nasser

Fravær: Rune Eilertsen.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 23. september2020.

Sak 27/2020 Søknad om støy- og støvskjerming mot Lisbeth Nypans vei

Styret har mottatt svar fra Rojo Arkitekter/Trondheim kommune. Støyskjermingstiltak er lavt prioritert, og det er ikke midler til støyskjerming mot Lisbeth Nypans vei. Det er fylkeskommunen som er eier av veien og de som må søke i fremtiden. En kan ikke påregne at det vil komme støyskjerming mot Lisbeth Nypans vei på lang tid.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside: https://asheimbrl.no/

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 90/2020 Orienteringssaker.

  • Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale.
  • Orientering fra styremøte SKU 24.09.20
  • Fjernvarmeforbruk tom. september 2020: Kr. 1 147534,- under budsjett
  • Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 91/2020 Vedr. søknad om hundehold.

Vedtak: Søknaden godkjennes iht. søknadsskjema.

Sak 92/2020 Kundeutbytte fra Gjensidige.

Vedtak: Åsheim Borettslag mottar kr.114 879,00 i utbytte fra Gjensidige.

Sak 93/2020 Vedr. godkjenning av inngående faktura til Åsheim Borettslag. Informasjon fra TOBB: «Hvem skal godkjenne en faktura.» Mange av våre kunder har i dag kun en godkjenner av faktura. Dette forhøyet risiko vedr. hvitvasking, underslag, svindel og annet arbeidskriminalitet. TOBB anbefaler derfor at alle går over til fakturaer godkjennes av to i styret for å øke sikkerheten.

Vedtak: Styret går inn for at styreleder og nestleder godkjenner faktura fra 01.01.2021.

Sak 94/2020 Statusrapport fra Anticimex.

Vedtak: Rapporten er gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 95/2020 Årlig HMS kontroll er gjennomført i borettslaget.

Vedtak: Den praktiske gjennomføringen av HMS-arbeide ble vurdert. Følgende forhold ble gjennomgått: Behov for endringer i HMS-systemet, vurdering av endringer i risiko, oppfølging av registrerte avvik/tiltak, oppfølging av valgte HMS-aktiviteter og status av Bevar-HMS. Konklusjon: ingen anmerkninger.

 

Sak 96/2020 Vedr. oppsigelse for bestilling av nye nøkler til det gamle låsesystem.

Vedtak: Avtalen om bestilling av nøkler til det gamle låsesystemet via TOBB avsluttes pr. 31.03.2021 (Oppsigelsesfrist 6. mnd.) Nøkler til det nye låsesystemet bestilles hos SKU.

Sak 97/2020 Klage på husbråk/bekymringsmelding.

Vedtak: Styret vil følge opp saken videre.

Sak 98/2020 Eventuelt:

  • Styret har vært i kontakt med flere banker i forbindelse med låneporteføljen borettslaget har. Renten i Handelsbanken er forandret til 0,65%. Øvrige lån er i Husbanken med fast rente. Det vil ikke være aktuelt å refinansiere disse lånene pga. overkurs ved innfrielse.
  • Styret har mottatt ønske om kasse ved postkassene som reklame kan kastes i. Styret har tidligere vedtatt at det ikke skal stå kasse for papiravfall ved postkassene og dette vedtaket opprettholdes. Reklame som mottas i postkassen skal hver enkelt beboer selv kaste i container for papp og papir.
  • Styret har mottatt forslag til egen Facebook gruppe for Åsheim borettslag. Styret har ingen planer om å opprette og administrere en slik gruppe, men beboere kan på eget initiativ opprette en slik gruppe.
  • Styret har mottatt forespørsel om det kan tillates å vaske klær på felles vaskerom på søndager. Styret ønsker ikke å tillate bruk av vaskerom utover det som er tillatt. Bruk av vaskemaskin høres godt for de som bor vegg i vegg med vaskerommet.
  • Styret har gjennomgått driftsbudsjettet for 2021. Generell prisstigning for 2021 forventes å være 3 %, forsikring forventes å øke med 8 %. Det budsjetteres også noe vedlikehold i borettslaget.

Sett under ett budsjetterer styret med en husleieøkning på 1,5 %.

Kabel TV øker med kr. 49,- pr. måned.

Styret godkjenner forelagt budsjett.

  • Det er mørkt om kveldene nå og styret oppfordrer beboerne til å slå på utelysene.

 

Neste styremøte: Fredag 4. desember kl. 18:00.

Åsheim Borettslag

Styret