Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 30.05.2022

J.nr.: 2022022797

Referat fra styremøte 24.05.2022

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Tone Frandsen Jevnaker, Stine Skjærvø,
Helene Linmo, Kim Myhre Sterten og Latifa Nasser.

Fravær: Ann Jeanette Westrum

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 20.04.2022.

Viktig melding: Referatene fra styremøter deles på borettslagets nettside:
https://asheimbrl.no/

Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å kontakte styret.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 41/2022 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. april 2022: kr. 520 656,- under budsjett. Orientering fra styremøte SKU 19.05.2022. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 42/2022 Refinansiering av lån.

Vedtak: Lån i Handelsbanken Eiendomskreditt refinansieres med kr. 56 412 225,- til rente nibor 3 mnd. pluss margin p.d. 0,75 og 5 års løpetid. Siste termin faller da om 5 år med restsaldo som med dagens rente vil bli på kr. 53 420 018,-.

Sak 43/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som nye andelseiere i Rugdevegen 7 C.
Vedtak: Ny andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 44/2022 Konstituering av styret, fordeling av ansvar og oppgaver.
Vedtak: Leder: Johan Børge Sylte Nestleder: Bjørn Arvid Mjøsund Sekretær: Stine K. Skjærvø

Styremedlemmer: Tone Frandsen, Ann Jeanette Westrum
Vara: Latifa Nasser, Kim Myre Sterten, Helene Linmo
Flaggansvarlig: Tom Aune, tlf. 91189790

Sak 45/2022 Gjennomgang av referat fra beboermøte etter generalforsamlingen (Se vedlegg).
Vedtak: Til orientering.

Sak 46/2022 Klage på brannfarlig aktivitet
Vedtak: Brev ang. ovennevnte er sendt til andelseier.

Sak 47/2022 Søknad om utvidelse av kjellervindu.
Vedtak: Flytting av varmerør godkjennes ikke. Ved eventuelt utvidelse av eksisterende kjellervindu vil kostnader og vedlikehold være beboers ansvar. Dette i tråd med tidligere vedtak. Andelseieren er ansvarlig for at arbeidet blir utført fagmessig av fagfolk.

Sak 48/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny i Myrsnipevegen 25 F.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 49/2022 Søknad om støtte til bygging av 5 stk. boder i nedlagte kjølerom.
Vedtak: Søknad behandles, styret tar kontakt for mer informasjon.

Sak 50/2022 Klage på festbråk

Vedtak: Påklagede tilskrives.

Sak 51/2022 Regnskapsrapportering pr. 30.04.2022.

Vedtak: Tilfredsstillende resultat. Til orientering.

Sak 52/2022 Vedr. brudd på ordensreglene,

Vedtak: Styret tar kontakt med påklagede.

Sak 53/2022 Søknad om garasjeplass for MC-sykkel.

Vedtak: Søker tildeles MC-plass nr. 7, Myrsnipevegen.

Sak 54/2022 Tilbud ny avtale med Telenor.

Representant fra Telenor informerte styret om nytt fibernett.

Vedtak: Styret går inn for å signere avtale med Telenor. Avtalen er avhengig av at flere borettslag på Kattem går inn for dette.

 

Sak 55/2022 Eventuelt

  • Arbeid påstartet grøntareal bak Bekkasinvegen, mot parkering.
  • Kran til bruk av hageslange/høytrykksspyler satt opp i Myrsnipevegen 2-16 og Rugdevegen 29, – tilgjengelig for alle.
  • Styret minner om at MC-plasser i garasjeanleggene, ikke skal benyttes som parkering for bil. Kun andelseiere med tildelt MC-plass kan benytte disse.

Neste styremøte: 22. juni 2022.

Åsheim Borettslag

Styret