Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 26.09.2019

J.nr.: 2019050189

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 25. SEPTEMBER 2019

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker, Stine Fossum, Per Morten Forfot

Fravær: Rune Schevik

Gjennomgang av referat / saker fra styremøte 21. august 2019.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Viktig melding:
Åsheim Borettslag har nå etablert egen nettside:
https://asheimbrl.no/

Gi oss tilbakemeldinger, og da til: aasheim@styrepost.no.

Sak 71/2019 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Fjernvarmeforbruk tom. august 2019: kr 204 461,- under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 72/2019 Søknad om montering av stikkontakt for ladning av elbil.

Vedtak: Søknaden godkjennes med 10A kurs i henhold til standardkontrakt.

Sak 73/2019 Søknad om montering av strømkontakt for elbil.

Vedtak: Søknaden godkjennes med 10A kurs i henhold til standardkontrakt.

Sak 74/2019 Statusrapport fra Anticimex.

Vedtak: Rapporten er gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 75/2019 Vedr. klage på festbråk. Ref. tidligere sak. 61/2019.

Vedtak: Beboer er tilskrevet.

Sak 76/2019 Søknad om montering av kodelås i ytterdør.

Vedtak: Styret går inn for at beboer får montert kodelås som er FG-godkjent. Beboer overtar vedlikeholdsansvar for den nye låsen. Den utskiftet system-låsen skal beboer ta ansvar for, også oppbevaring av denne. System-låsen monteres tilbake ved flytting.

Sak 77/2019 Forslag om å fjerne låser på søppelsjaktene.

Vedtak: Styret vedtar at låsesystem på søppelsjaktene blir skiftet ut og at disse er uten bruk av nøkkel. Dette grunnet store vedlikeholdskostnader, samt frostproblemer om vinteren.

Sak 78/2019 Gjennomgang av regnskapsrapport pr. 31. august 2019.

Vedtak: Regnskapet er positivt i forhold til budsjettet.

Sak 79/2019 Vedr. MC-kjøretøy som ikke har godkjent parkeringsplass i garasjeanlegg.

Vedtak: Eiere av MC-kjøretøy som ikke har godkjent parkeringsplass bes ta kontakt med styret for anvisning til en registrert plass for MC-kjøretøy. Alternativt må kjøretøyet fjernes fra garasjeanlegget.

Sak 80/2019 Vedr. nytt låsesystem.

Grunnet store vedlikeholdskostnader (ca. kr. 70 000,- pr. år) ved skifte av låsesylindere på dagens låsesystem, vurderes det en gradvis utskifting til et mere moderne og kostnadsbesparende chip-basert låsesystem. Dette kombineres med motoriserte døråpnere på fellesinnganger, samt nedgangene til garasjeanleggene.

Vedtak: Styret er positive til endring av låsesystem og vil fortsette å jobbe med dette.

Sak 81/2019 Klage på støy om natten

Vedtak: Beboer tilskrives.

Sak 82/2019 Klager om trafikkstøy fra Kattemskogen/Lisbeth Nypans veg.

Vedtak: Dette har vært en utfordring over lengre tid og vil være det fremover.
Styret frykter økt trafikk i område etter hvert som nye byggeprosjekt blir satt i gang. Styret vil fortløpende holde kontakt med kommunen for å finne en løsning på støy- og støvproblemet.

Sak 83/2019 Pålegg om utbedring av sluk på bad.

Vedtak: Beboer er tilskrevet.

Sak 84/2019 Melding om ureglementert oppbevaring av bildekk i garasjeanleggene.

Vedtak: Styret viser til borettslagets husordensregler for fellesanlegg, parkering og kjøring i borettslaget, 4.avsnitt: «Garasjene skal ikke brukes som oppbevaringsplass. Løse ting, for eksempel dekk, takgrinder og lignende må fjernes.». Dette gjelder for alle 3 garasjeanleggene. Styret ber om at alle som har dekk og andre løse gjenstander lagret i garasjeanleggene fjerner dette.

Sak 85/2019 Søknad om godkjenning av leietaker i kommunal leilighet.

Vedtak: Søknaden godkjennes.

Sak 86/2019 Eventuelt:

  • Oppgradering av styrekontoret.
  • Rydding av felles boder i Bekkasinvegen 8. Mandag 30. september.

Neste styremøte: onsdag 23. oktober.

Åsheim Borettslag

Styret