Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 27.08.2020

J.nr.: 2020043659

 

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 26.08.2020

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker, Latifa Nasser, Rune Eilertsen.

Fravær: Stine Fossum

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 10. juni 2020.

Sak 27/2020 Søknad om støy- og støvskjerming mot Lisbeth Nypans vei

Venter på tilbakemelding fra Rojo Arkitekter og kommunen.

Sak 40/2020 Søknad om hundehold.

Søknaden er godkjent.

Sak 55/2020 Søknad om inngjerding av hageparti.

Søknad er innvilget med de retningslinjene som er gitt søker.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside https://asheimbrl.no/

…………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 58/2020 Konstituering av styret, fordeling av ansvar og oppgaver.

Vedtak: Leder: Johan Børge Sylte Nestleder: Bjørn Arvid Mjøsund Sekretær: Tom Aune Styremedlemmer: Tone Frandsen Jevnaker, Ann Jeanette Westrum Vara: Stine Kaarsberg Skjærvø, Latifa Nasser, Rune Eilertsen Flaggansvarlig: Se vedlegg.
Om det er ønskelig med flagging ved f.eks. begravelser, konfirmasjoner o.l. kan en ta kontakt med flaggansvarlig i din gate for utlevering av flagg.

Sak 59/2020 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Fjernvarmeforbruk tom. juni og juli 2020: –Kr.864 896,- i juni og – 967 776,- i juli (under budsjett.) Orientering fra styremøte SKU 20 aug.2020 Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 60/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny andelseier i Rugdevegen 11

Vedtak: Andelseiere godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 61/2020 Gjennomgang av Regnskapsrapport pr. 31.07.2020.

Vedtak: Regnskapstall er tilfredsstillende, og likviditeten er god.

Sak 62/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Rugdevegen 7C

Vedtak: Ny andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 63/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Myrsnipevegen 1

Vedtak: Ny andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 64/2020 Søknad om hundehold

Vedtak: Søknaden er godkjent.

Sak 65/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Myrsnipevegen 84

Vedtak: Ny andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 66/2020 Søknad om Bobil parkeringsplass.

Vedtak: Søker får innvilget Bobilplass nr. 7.

Sak 67/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Myrsnipevegen 8 C

Vedtak: Ny andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 68/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning som nye andelseiere i Bekkasinvegen 53

Vedtak: Nye andelseiere godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 69/2020 Søknad om kattehold

Vedtak: Søknaden godkjennes.

Sak 70/2020 Søknad om 2 innekatter

Vedtak: Søknaden godkjennes.

Sak 71/2020 Søknad om hundehold.

Vedtak: Søknaden godkjennes.

Sak 72/2020 Søknad om hundehold,

Vedtak: Søknaden godkjennes.

Sak 73/2020 Bruk av sykkelbod i Myrsnipevegen 8.

Sykkelboden er full, og det står flere sykler i boden som ikke er merket. Styret gjør oppmerksom på at sykler skal merkes med navn/adresse.

Vedtak: Sykler som ikke er merket blir kastet i fellescontainer tirsdag 1. september.

Sak 74/2020 Parkering på borettslagets område.

Flere beboere har observert at parkeringsplassene ute er fullt opp. Flere har fått besøk hvor besøkende ikke har funnet parkeringsplass ute. Styret viser til borettslagets regler for ro og orden:

Parkering og kjøring i borettslaget
Vi er glade for å ha det bilfritt mellom boligene, slik at barn kan leke trygt utendørs og slippe unødig eksos og støy.
Åsheim Borettslag har bestemte områder for kjøring og parkering av motorkjøretøy.
Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier er ikke tillatt, bortsett fra under nødvendig tilbringertjeneste.
For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje eller egen parkeringsplass kun benytte disse.
Respekter skiltingen i området.
Parkering utenom de oppmerkede plassene er ikke tillatt og kan medføre borttauing.
Det er ikke tillatt å parkere motorkjøretøy (lastebiler, uregistrerte biler, motorsykler, mopeder, ATV m.m.)
bobiler ,campingvogner og tilhengere på borettslagets parkeringsplasser (unntatt på egen tildelt parkeringsplass).
Garasjene skal ikke brukes som oppbevaringsplass. Løse ting, for eksempel dekk, takgrinder og lignende må fjernes.
Det er ikke tillatt å vaske bilen eller foreta større reparasjoner i garasjeanleggene.

Vedtak: Styret ber om at parkeringsplass i garasjeanlegg blir benyttet. Dersom dette ikke overkommes, vil styret måtte gå til strengere tiltak. Styret ber om at alle biler blir registrert i appen SmartOblat, også de bilene som parkeres på egen garasjeplass. Styret vil også informere om at uregistrerte biler kan parkeres på egen garasjeplass dersom denne er forsikret (bilens opprinnelige registreringsnummer skal det legges inn i SmartOblat). Det er IKKE tillatt å sette fra seg uregistrert bil ute.

Sak 75/2020 Søknad om montering av gelender ved inngangsparti

Vedtak: Søknaden er innvilget og gelender er montert.

Sak 76/2020 Søknad om skifte av radiator

Vedtak: Søknaden innvilget.

Sak 77/2020 Klage på kattehold

Styret gjør oppmerksom på at det ikke er tillat å holde utekatter i borettslaget. Viser til regler for ro og orden;

Vedr. kattehold:

Søknader om kattehold gjelder kun for innekatter som skal være merket med ID/reg.nr.

Vedtak: Styret tilskriver eier av katt.

 

Sak 78/2020 Eventuelt:

Det er observert rotte i borettslaget og styret har kontaktet Anticimex som vil kontrollere dette.

Neste styremøte: Onsdag 23. september kl. 17:30

Åsheim Borettslag

Styret