Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref vår ref

Trondheim, 03.03.2020

J.nr.: 2020010471

REFERAT FRA STYREMØTE TORSDAG 27. FEBRUAR 2020

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker, Rune Schevik og Per Morten Forfot.

Fravær: Ann Jeanette Westrum og Stine Kaarsberg Skjærvø.

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 13. januar 2020.

Sak 06/2020 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Fjernvarmeforbruk januar 2020: – Kr. 127 907,- under budsjett.

Orientering fra styremøte SKU 26.02.20.

Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.
Sak 07/2020 Godkjenning av ny andelseier andel 139, Myrsnipevegen 27 H
Vedtak: Andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.
Sak 08/2020 Godkjenning av ny andelseier andel 261, Rugdevegen 45
Vedtak: Andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget
Sak 09/2020 Godkjenning av belastet tomgang garasjer.

Oversikt viser leietap for 2019 på kr. 1258,-

Vedtak: Oversikt gjennomgått og tatt til etterretning.
Sak 10/2020 Forslag til årsmelding for 2019.

Regnskapslovens krav om årsberetning for små foretak er opphevetfra og med 2017

Årsmeldingen er ment som en omtale av virksomheten i Åsheim Borettslag for 2019. Det bemerkes at denne årsmeldingen ikke er utformet for å tilfredsstille regnskapslovens krav.

Vedtak: Det fremlagte forslaget til innhold i årsmelding godkjennes, og legges frem for generalforsamlingen.

BOLIGBYGGELAGET TOBB, Postboks 2424 Torgarden, 7005 Trondheim. Telefon: 73 83 15 00

Besøksadresse Trondheim: Krambugata 1, Levanger: Moafjæra 8, Namsos: Kirkegata 5, Steinkjer: Hamnegata 20 e-post: info@Wbb.no. Autorisert regnskapsførerselskap, NO 946 629 243 MVA

TOBB

Sak 11/2020 Godkjenning av ny andelseier andel 109, Myrsnipevegen 7 C
Vedtak: Andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.
Sak 12/2020 Referat fra tillitsvalgtmøte Åsheim Borettslag.

Vedrørende drenering svalgang to-roms blokka RV 29-33 tas det kontakt med SKU for utbedring. Samme gjelder sluk ved Bekkasinv. 39. Når det kommer nye andelseiere i borettslaget vil dette fremgå av referat fra styremøtene.

Vedtak: Tas til etterretning.
Sak 13/2020 Godkjenning av ny andelseier andel 135, Myrsnipevegen 27 D
Vedtak: Andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.
Sak 14/2020 Bekymringsmelding om at beboer kaster fra altan sneiper, ofte med glo og annet rask ned på gateplan.
Vedtak: Påklagede er tilskrevet.
Sak 15/2020 Godkjenning av ny andelseier andel 113, Myrsnipevegen 9
Vedtak: Andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.
Sak 16/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av leietaker. Rugdevegen 59. Ref. sak 20/31742 – Trondheim Kommune.
Vedtak: Styret godkjenner søknaden og ønsker nye beboere velkommen.
Sak 17/2020 Eventuelt:

Ohmia Charging har begynt å legge opp til ladestasjoner for elbiler i garasjeanleggene. Det blir ingen kostnader for borettslaget. Viser til tidligere informasjon utlevert hver enkelt boenhet samt i tidligere referater.

 

  • Skifte av fellesdører er igangsatt. Dette er nødvendig i forbindelse brannsikring og på grunn av slitasje.
  • Styret har besluttet i tidligere styremøte å bytte låsesystem. Kostnadene ved dette vil bli tatt over borettslagets årlige vedlikehold som er budsjettert. Mottatt henvendelse vedrørende belysning i boder i Myrsnipev. 25-27.

Styret vil be SKU ta en befaring av anlegget.

  • Bruk av vaskerom. Styret oppfordrer alle beboere til å forholde seg til borettslagets regler for bruk av disse. Se vedlagte informasjon.
  • Frist for saker: Saker som ønskes behandlet på kommende generalforsamling den 22. april 2020, må være i hende til styret innen 25.mars 2020. Saker meldes styret på e-post: aasheim@styrepost.no.

Neste styremøte: 18. mars 2020

Åsheim Borettslag

Styret

BOLIGBYGGELAGET TOBB, Postboks 2424 Torgarden, 7005 Trondheim. Telefon: 73 83 15 00

Besøksadresse Trondheim: Krambugata 1, Levanger: Moafjæra 8, Namsos: Kirkegata 5, Steinkjer: Hamnegata 20 e-post: Ånfo@tobb.no. Autorisert regnskapsførerselskap, NO 946 629 243 MVA

ORDNESREGLENE ER TIL FOR A SKAPE ORDEN

OG TRIVSEL.

VI BER OM AT DISSE RESPEKTERERS.

Vaskeriet er kun for borettslagets beboere, og kun til privat bruk.

Disse maskiner er nå tidsstyrt, slik at de ikke virker utenom oppsatte vasketider.

Vaskemaskin og tørketrommel kan brukes innenfor tidsrammene styret har vedtatt for Åsheim Borettslag.

MANDAG TIL FREDAG: KL 08-00-20.00 LØRDAG KL 08.00- 18.00 (Ikke tillatt vasking på søndager og helligdager)

Hver leilighet kan booke inntil 3 timer Pr dag.

Klær-vaskemidler skal ikke oppbevares i vaskerommet utover tiden en har booket for vasking.

Alle har et ansvar for å holde vaskerommet rent og ryddig.

Tørk av maskiner og benker etter bruk, kost opp søl fra gulvet. Fjern egen tomemballasje.

Styret Åsheim Borettslag