Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 01.04.2019

J.nr.: 2019016005

 

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 27. MARS 2019, KL. 18:00

Tilstede: John Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Trine Iren Mo Anderssen, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker, Rune Schevik, Ann Jeanette Westrum.

Fravær: Hilde Skjærbusdal

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 25. februar 2019.

…………….………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 22/2019 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Gjennomgang fra styremøte i SKU 20.03.19. Fjernvarmeforbruk februar 2019: Kr. 117 258,- over budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Til orientering.


Sak 23/2019 Søknad om garasjeplass.
Vedtak: Søker innvilget Utleieplass nr. 4 i Myrsnipevegen iht. leiekontrakt.

Sak 24/2019 Søknad om rehabilitering av platting på baksiden av boligen.
Vedtak: Søknad innvilges iht. regler for plattinger i borettslaget.

Sak 25/2019 Referat fra husmøte i Bekkasinvegen 37-47 og 52-58.
Vedtak: Tatt til etterretning.


Sak 26/2019 Forslag til årsmelding for 2018.
Regnskapslovens krav om årsberetning for små foretak er opphevet fra og med 2017. Årsmeldingen er ment som en omtale av virksomheten i Åsheim Borettslag for 2018. Det bemerkes at denne årsmeldingen ikke er utformet for å tilfredsstille regnskapslovens krav.

Vedtak: Det fremlagte forslaget til innhold i årsmelding godkjennes, med tillegg, og legges frem for generalforsamlingen.

Sak 27/2019 Søknad om godkjenning av leietaker. Trondheim Kommune.
Vedtak: Styret tar kontakt med Trondheim Kommune.

 

Sak 28/2019 Skifte av tak på R1 leiligheter

Viser til sak 3/2019 vedrørende skifte av tak på R1 leiligheter i Rugdevegen. Styret går inn for at skifte av tak i Rugdevegen 32-42 avventes. Det blir igangsatt skifte av tak i Myrsnipevegen.

Vedtak: Styret går inn for at skifte av tak i 2019 på R1 leilighetene i Myrsnipevegen 30-46.


Sak 29/2019 Eventuelt:

  • Fortsatt ledig garasjeplass for utleie i Rugdevegen.
  • Avtalen om renhold av fellesarealer med Toma er oppsagt pga. misnøye med utført renhold. Styret jobber med å få inn ny avtale med nytt selskap.
  • Styret har reforhandlet avtalen med Anticimex vedrørende skadedyr.
  • Ved innlåsingsassistanse, ta kontakt med NOKAS, tlf. 916 45 956.

Neste styremøte: Mandag 29. april kl. 18:00

Åsheim Borettslag

Styret

Last ned referat her