Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

REGLER FOR RO OG ORDEN I ÅSHEIM BORETTSLAG

Endret siste gang på generalforsamling 04.05.2022.

VELKOMMEN!

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse generelle reglene for ro og orden laget.

ANSVAR – OMFANG

Reglene for ro og orden gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

Noen borettslag har i tillegg til de generelle reglene for ro og orden særskilte regler for parkering, dyrehold, rengjøring og andre forhold. Der gjelder tilleggsreglene på samme måte som de generelle reglene for ro og orden, jfr. vedtektene. Borettslagets styre eller TOBB kan gi nærmere opplysning om dette, eller andre forhold som ikke framgår av reglene.

FELLESANLEGG

Lekeplasser

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Skader påfører laget, og dermed beboerne, unødvendige utgifter.

Bruk ikke barnas lekeområder til andre aktiviteter. La heller ikke firbente venner gjøre fra seg der.

Dyrehold

Eiere som har fått tillatelse til å holde husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på borettslagets område. Forbud mot enkelte typer husdyr må respekteres.

Vedr. kattehold:
Søknader om kattehold gjelder kun for innekatter som skal være merket med ID/reg.nr. Katten skal alltid være i bånd innenfor borettslagets område.

Vedr. hundehold:
Hundeeier plikter å sørge for at fellesareal og lekeplasset ikke blir ødelagt eller tilgriset. Hunden skal alltid være i bånd innenfor borettslagets område.

Søknadsskjema for dyrehold fås ved henvendelse til styret. For øvrig må alt dyrehold søkes om skriftlig til styret for registrering.

Parkering og kjøring i borettslaget

Vi er glade for å ha det bilfritt mellom boligene, slik at barn kan leke trygt utendørs og slippe unødig eksos og støy. Åsheim Borettslag har bestemte områder for kjøring og parkering av motorkjøretøy.

Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier er ikke tillatt, bortsett fra under nødvendig tilbringertjeneste. Ta hensyn til at barn leker og begrens farten.

For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje eller egen parkeringsplass kun benytte disse. Respekter skiltingen i området. Parkering utenom de oppmerkede plassene er ikke tillatt og kan medføre borttauing. Parkering av bobiler er kun tillatt etter henvendelse og tillatelse fra styret i borettslaget, og på angitte plasser ved Bekkasinvegen. Det er ikke tillatt å parkere motorkjøretøy (lastebiler, uregistrerte biler, motorsykler, mopeder, ATV m.m.) og campingvogner/tilhengere og bobiler (som har sengeplass) på borettslagets parkeringsplasser (unntatt på egen tildelt parkeringsplass).

Garasjene skal ikke brukes som oppbevaringsplass. Løse ting, for eksempel dekk, takgrinder og lignende må fjernes. Det er ikke tillatt å vaske bilen eller foreta større reparasjoner i garasjeanleggene. Dekkskifte kan tillates hvis det ikke er til hinder for andre beboere.

Lading for elbiler

For dem som ønsker det er det mulig å søke om etablering av strømuttak til beboers parkeringsplass. Beboer betaler kostnaden for etableringen.

Mating av fugler

Mating av fugler og eventuelt andre dyr bør begrenses da dette, sammen med matrester som etterlates utendørs, kan trekke rotter og mus til husene.

Vaskerier og tørkeplasser

For bruk av vaskerier og vaskemaskiner er det særskilte regler. For bruk av vaskemaskiner er reglene slått opp i vaskerommet, og disse reglene må følges nøyaktig.

Tørkeplassen skal bare brukes til tørking av vasketøy og til lufting. Tørkeplassen må ikke brukes på søn- og helligdager og heller ikke på offentlige høytidsdager. Banking av gulvtepper og matter må bare foregå på steder hvor det ikke kan sjenere noen.

Renhold av fellesarealer

Dersom borettslaget ikke har hyret vaskebyrå/vaksehjelp, skal renhold av trapper, ganger og boder utføres etter oppsatt turnusliste. Følg særskilt liste og instruks for felles vaske- og tørkeutstyr dersom slike ordninger finnes.

Tiltak på/i fellesarealer

Beboere i borettslaget tillates ikke under noen omstendighet å foreta seg noe på ting som er beplantet og eller satt opp på borettslagets eiendom.

Det er beboers fulle rett til å søke om beskjæring og lignende, men arbeidet skal foretas av representanter fra SKU eller firma som de mener er skikket for jobben.

Det er også en selvfølge at andre berørte beboere gir en skriftlig godkjenning til slikt arbeid.

Ved lagring i fellesboder skal gjenstandene merkes med navn, leilighet/adresse og dato når de settes i fellesboder.

AVFALL

I Åsheim borettslag har vi kildesortering, og det er montert avfallssug. Det er satt opp egne nedkastluker for restavfall og plastemballasje. Avfall skal legges i pose og knyttes igjen. Hver enkelt nedkastluke er nummerert og det er utarbeidet og utdelt en oversikt over hvilken luke hver enkelt leilighet skal bruke.

Papp og papir legges løst i egne containere som er satt ut ved borettslagets parkeringsplasser.

Hver enkelt leilighet har fått tildelt egen, rød, kasse til spesialavfall. Disse leveres/tømmes etter nærmere bestemt tidspunkt og sted og informasjon henges opp på borettslagets oppslagstavler.

Hageavfall legges i egen container som er plassert mellom Bekkasinveien og Myrsnipeveien ved kommunal gangvei. Denne tømmes etter behov. Plastavfall skal ikke i denne container.
Borettslaget setter ut container i gata som kan benyttes til annet avfall. Informasjon om tidspunkt og sted henges opp på borettslagets oppslagstavler.

Det er ikke tillatt å kaste brukte elektriske artikler i borettslagets container. Disse skal leveres direkte til forhandler, eventuelt bruk av spesialcontainer som borettslaget setter ut.

Returpunkter for tekstiler/sko, glass/metall og spesialavfall finnes i nabolaget eller kan leveres på Hegstadmoen Gjenvinningsstasjon. Samme gjelder papp/papir.

Medisiner og brukte sprøyter leveres på apotek.

RO OG ORDEN

Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og balkonger. Sang og musikkundervisning e. a. virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare drives dersom borettslagets styre og naboene har samtykket.

Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som f.eks. banking, boring og sliping, må ikke foregå på søndager og helligdager. Heller ikke mellom kl 2000 og 0700 på hverdager.

Veldig støyende oppussingsaktivitet som borring eller meisling i betong skal være slutt senest kl. 19.00.

Lås alltid dørene til fellesrom og kjeller. Borettslaget har dørtelefon med callinganlegg, og hovedinngangsdører skal være låst hele døgnet.

Rist ikke tøy eller gulvmatter fra balkonger eller vinduer, i trapper eller ganger. Heng heller ikke ut klær på søndager og helligdager.

Barnevogner, sykler, ski, redskaper o.l. skal ikke oppbevares i trapperom og oppganger. Det finnes som regel egne rom beregnet for slikt utstyr. Egne boder kan også benyttes. Etterlat ikke utstyr som ikke er i bruk, eller skal kastes, i fellesrommene.

BRUK AV LEILIGHETEN/”EGET” UTEOMRÅDE

Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå at det oppstår kondensskader eller muggdannelse i leiligheten.

Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstid, slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet.

Vær oppmerksom på at blomsterkasser normalt skal festes på innsiden av rekkverket på balkong. Slik unngår man farlige situasjoner dersom blomsterkasser faller ned og treffer noen.

Vær forsiktig så det ikke oppstår brann. Bruk aldri åpen ild, fyrstikker eller lighter i kjeller- eller fellesrom.

Sett ikke opp markiser, levegger, trampoline, varmepumper e.l. før styret har samtykket etter skriftlig søknad. Markiser som godkjennes skal være i jordfarge tilpasset byggets farger.

Plattinger og boder

Ved bygging av platting i bakhage tillattes dette inntil 2 gjerdelengder ut og i hele leilighetens bredde. Større plattinger må godkjennes av styret etter skriftlig søknad.

Bygging av bod skal alltid søkes til styret. Denne skal ikke overstige skillegjerde mot nabo/friområde i høyde.

Beboer er selv ansvarlig for vedlikehold av plattinger og boder i bakhage.

Glasstak

For R1 husene er det tillatt å ha glasstak over hele inngangspartiet (over kjøkkenvinduet) samt for B3/B4/R2N over balkong i øverste etasje. Disse glasstakene skal tilfredsstille de krav byggeforskriftene stiller og ha lik utførelse som eksisterende glasstak. Andelseier skal forevise dokumentasjon som tilfredsstiller byggeforskriftene. Kostnader ved ettermontering av glasstak bekostes av andelseier selv.

Parabolantenner

Det er ikke tillatt å montere parabolantenner i borettslaget, jfr. Tidligere vedtak i generalforsamling.

BADEROM, WC, KRANER OG LEDNINGER

Eieren er ansvarlig for uforsvarlig omgang med vann. I toalettet må det bare brukes toalettpapir. Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Det kan føre til at avløpet går tett og at eieren får omkostninger med å stake opp. Dersom det som følge av beboers uaktsomhet oppstår skade som omfattes av bygningsforskriften, kreves at andelseier dekker egenandelen.

BRANNFOREBYGGENDE TILTAK

I henhold til påbud fra 1. januar 1991 er det påbudt med så vel røykvarsler og manuelt slukkeutstyr i alle boliger. Åsheim Borettslag har for lagets regning anskaffet slikt utstyr til hver enkelt leilighet, og det er gjennomført utskiftninger av dette utstyr i henhold til forskriftene i 2016.

Ved gjennomført rehabilitering vil bygg med 3 eller flere etasjer (B3 og B4 blokkene) være utstyrt med felles brannvarslingssystem.

Det er ut fra foreliggende påbud grunn til å fastsette retningslinjer om hvilke ansvar som påhviler styret, og hvilket ansvar som påhviler den enkelte andelseier i borettslaget.

Andelseier eller leietaker i den enkelte leilighet:

a) Røykvarsler

Røykvarsleren må ettersees jevnlig, gjerne støvsuges, og en bør forvisse seg om at batteriet fungerer som det skal. Testknappen bør brukes hver måned.
Ved indikasjoner på at batteriet begynner å bli dårlig må dette skiftes ut. Normalt vil røykvarsleren gi signal ved en pipetone med relativt lange mellomrom. Det presiseres at skifting av batteri er et brukeransvar. Dvs. andelseier/leietakers ansvar.

Dersom røykvarsleren ikke fungerer etter at batteriskift er foretatt, plikter andelseieren å melde fra til borettslagets styre.

b) Slukkeutstyr

Kontroll av slukkeutstyr (brannslokningsapparat) er andelseier/leietakers ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndslukkeapparatet. Det anbefales at håndslukkeapparatet snus (settes på hodet) et par ganger i året for å sikre bevegelse og blanding av pulveret i apparatet. Kontroller at sikringssplint er på plass og sikrer det øvre håndtak mot uønsket start av apparatet. Sikringssplinten skal være plombert.

Hvis andelseier/leietaker oppdager at det ikke er tilfredsstillende trykk på håndslukkeapparatet, (kontroller viserstilling på manometer/trykkmåler øverst på apparatet), eller at det av andre grunner ikke ser ut til å være i orden plikter han / hun omgående å melde fra til borettslagets styre.

Bruk av grill.

Bruk av kullgrill på bakkeplan skal ikke skje inntil vegg eller under balkong for å hindre sjenerende røyk for naboene. Bruk av grill i blokk/verandaer skal begrenses til gass og/eller elektriske grillenheter.

Fellesrom

I korridorene som leder til leiligheter, boder og fellesrom i blokkene, er kravene til rømningsveier så strenge at det ikke er tillatt å oppbevare NOE i disse korridorene!
Med tanke på brannsikkerhet, tilgjengelighet og renhold/hygiene skal fellesrom i kjellere (blokk) IKKE brukes til lagring av » ting og tang «, som f.eks. gamle møbler, hvitevarer, sykler etc. Alle gjenstander som står i fellesrom, skal merkes med navn og adresse.

Sykler, ski, redskaper o.l. skal ikke oppebevares i trapperom og oppganger. Dette skal plasseres i fellesrom, tidligere kjølerom. Alternativ skal egne boder benyttes!

Styrets ansvar:

Borettslagets styre skal på enhver henvendelse fra andelseier/leietaker, hva angår feil ved leilighetens brannsikringsutstyr, ta kontakt med vedkommende for reparasjon/utskifting av utstyret. En presiserer at når det gjelder røykvarsler, gjelder dette et stk røykvarsler i hver etasje pr. leilighet av den type borettslaget har anskaffet. En del andelseiere har montert flere varslere for egen regning og disse faller utenfor borettslagets ansvarsområde hva angår kontroll/utbedring.

Kostnadene i forbindelse med vedlikehold og eventuell utskifting av brannsikringsutstyret dekkes på vanlig måte via felleskostnadene, med mindre andelseier/leietaker selv er ansvarlig for at utstyret ikke fungerer.

Det anskaffede brannsikringsutstyr er borettslagets eiendom, og skal følge som fast inventar i leiligheten ved eventuell eiendomsoverdragelse til ny andelseier.
Bortkommet utstyr skal erstattes og bekostes av andelseier.

SØKNADER OG KLAGER TIL STYRET

Ved en eventuell klage fra en beboer i borettslaget til styret i samme borettslag, hvor styret behandler klagen, skal det anonymt refereres i styrereferat sendt ut til beboerne at det har kommet inn en klage og hva klagen angår. Etter at saken er behandlet i styret, skal beslutningen som styret tok, gjengis i styrereferatet sendt ut til beboerne.

Kommer det inn søknader til styret som har interesse for de andre beboerne i borettslaget, skal også samme fremgangsmåte gjelde som nevnt ovenfor.
Ingen skriftlige henvendelser til styret, uansett, er gyldige uten at den/de som har sendt henvendelsen har fått et skriftlig svar på dens utfall.

TRUSLER MOT STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Trusler som blir rettet mot medlemmer/varamedlemmer og eventuelt deres familie, som går på liv, helse og skade på deres eiendom/eiendeler, skal politianmeldes og uten opphold bli utvist fra borettslaget.

PLIKTER – MISLIGHOLD

Disse reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i og følge reglene for ro og orden.

Eiers brudd på forpliktelser overfor Åsheim Borettslag utgjør mislighold. Ved vesentlig mislighold, og etter advarsel fra borettslaget, kan borettslaget pålegge eieren å selge boligen.

ÅSHEIM BORETTSLAG

Styret